Home » Physiotherapist Near You » Physiotherapist in Adarsh Nagar

Physiotherapist in Adarsh Nagar


Adarsh Nagar Sewak Sabha Dharmarth Hospital

E-48 Shivaji Road Adarsh Nagar, Delhi - 110033

Call: +(91)-11-27672387

Specialization: Cerebral palsy, Nerve Injury, Paralysis

Dr. Sanjiv Kumar Kushwaha

70, Sarai Pipal Thala, G T Road, Adarsh Nagar, Delhi

Call: +(91)-9350443653

Specialization: Back Pain, Cerebral palsy,

Dr. Anil Jain

A-14, G T Road, Adarsh Nagar, Delhi

Call: +(91)-11-27435637

Specialization: Disc Prolapse(PIVd), Nerve Injury

Dr. Parnami

E-190, Adarsh Nagar, Delhi

Call: +(91)-11-27481122

Specialization: Nerve Injury, Arthritis